C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

Regulamin projektu Ferie z „Uśmiechem” – warsztaty kulinarne w CIS „Przy Parku”

I. SŁOWNICZEK
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

Warsztaty kulinarne – nazwa warsztatów, które odbędą się w dniach 15-19.01.2018 w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
Dyrektor – Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”
Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń Pracownika CIS „Przy Parku”.

 

II. ZASADY, MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ I IMPREZ
1. Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajęć są Pracownicy CIS.
2. Osoby poniżej 16 roku życia powinny przebywać pod opieką opiekunów. Uczestnictwo oraz przebywanie osób poniżej 16 roku życia w CIS bez opiekunów możliwe jest jedynie w przypadku pisemnej zgody opiekuna, dostarczonej z własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się siedzibie CIS.
3. Zajęcia są prowadzone przez instruktorów, którzy mają prawo zawiesić uczestnika zajęć

w przypadku naruszenia przez taką osobą regulaminu.
4. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie CIS.

5. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 15 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, wszystkie chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.
6. Program projektu Ferie z „Uśmiechem” – warsztaty kulinarne jest realizowany w CIS w okresie 15-19.01.2018 w godzinach 13:00-15:00.

 

III. WYPOSAŻENIE SALI, W KTÓREJ ORGANIZOWANE SĄ WARSZTATY
1. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek CIS.
2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.
3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik CIS nadzorujący imprezę.
4. W pomieszczeniach CIS znajduje się kamera wizyjna. Urządzenie to nie rejestruje zapisu audio-wideo.
5. W sytuacjach łamania regulaminu, poszczególne osoby tracą możliwość korzystania z wyposażenia oraz pomieszczeń CIS oraz uczestnictwa w warsztatach.

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Każda osoba, która dokonała rejestracji w ramach warsztatów kulinarnych zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z CIS i w miarę możliwości potwierdza lub odwołuje swoją obecność na spotkaniach. Głównie ma to na celu taką organizację, aby skompletować odpowiednio grupę i zapewnić najlepszy komfort spotkań.
2. Dom Kultury „Uśmiech” – Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych ze swoją działalnością. Uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez CIS wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości CIS oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zajęć decyzję podejmuje Dyrektor.

Regulamin projektu Ferie z „Uśmiechem” – warsztaty kulinarne w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

I. SŁOWNICZEK
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

Warsztaty kulinarne – nazwa warsztatów, które odbędą się w dniach 15-19.01.2018 w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
Dyrektor – Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”
Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń Pracownika CIS „Przy Parku”.

 

II. ZASADY, MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ I IMPREZ
1. Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajęć są Pracownicy CIS.
2. Osoby poniżej 16 roku życia powinny przebywać pod opieką opiekunów. Uczestnictwo oraz przebywanie osób poniżej 16 roku życia w CIS bez opiekunów możliwe jest jedynie w przypadku pisemnej zgody opiekuna, dostarczonej z własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się siedzibie CIS.
3. Zajęcia są prowadzone przez instruktorów, którzy mają prawo zawiesić uczestnika zajęć

w przypadku naruszenia przez taką osobą regulaminu.
4. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie CIS.

5. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 15 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, wszystkie chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.
6. Program projektu Ferie z „Uśmiechem” – warsztaty kulinarne jest realizowany w CIS w okresie 15-19.01.2018 w godzinach 13:00-15:00.

 

III. WYPOSAŻENIE SALI, W KTÓREJ ORGANIZOWANE SĄ WARSZTATY
1. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek CIS.
2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.
3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik CIS nadzorujący imprezę.
4. W pomieszczeniach CIS znajduje się kamera wizyjna. Urządzenie to nie rejestruje zapisu audio-wideo.
5. W sytuacjach łamania regulaminu, poszczególne osoby tracą możliwość korzystania z wyposażenia oraz pomieszczeń CIS oraz uczestnictwa w warsztatach.

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Każda osoba, która dokonała rejestracji w ramach warsztatów kulinarnych zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z CIS i w miarę możliwości potwierdza lub odwołuje swoją obecność na spotkaniach. Głównie ma to na celu taką organizację, aby skompletować odpowiednio grupę i zapewnić najlepszy komfort spotkań.
2. Dom Kultury „Uśmiech” – Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych ze swoją działalnością. Uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez CIS wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości CIS oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zajęć decyzję podejmuje Dyrektor.

 

 

21 grudnia 2017