C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

Ożarowski Klub Mam powstał przy Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” jako idea mająca na celu stworzenie miejsca przyjaznego rodzicom i ich dzieciom.

 

Ożarowski Klub Mam kreuje zajęcia edukacyjne i rozwojowe prowadzone przez ekspertów w swoich dziedzinach oraz przestrzeń do integracji dzieci i rodziców. Wśród propozycji znajdują się zajęcia umuzykalniające, rozwijające zmysły, różnorodne warsztaty, wykłady, a także spotkania pozwalające na wymianę doświadczeń i wspólne spędzanie czasu.

 

 

Ożarowski Klub Mam jest współfinansowany z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki.

 

Ożarowski Klub Mam

17 października 2019

REGULAMIN OŻAROWSKIEGO KLUBU MAM (OKM)

SŁOWNICZEK

 

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

OKM – Ożarowski Klub Mam

Dyrektor – Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”

Organizator – Dom Kultury „Uśmiech”

CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” – II miejsce działalności Domu Kultury „Uśmiech”, miejsce odbywania się zajęć

Administrator – pracownik CIS „Przy Parku” zarządzający grupą na Facebooku

Pracownik - pracownik CIS "Przy Parku"

 

Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika.

Ożarowski Klub Mam opiera się na współpracy Domu Kultury „Uśmiech” z mieszkańcami. Program zajęć jest efektem wspólnych działań Domu Kultury „Uśmiech” i osób zaangażowanych w działalność Klubu. Rodzaj zajęć ustalany jest na bieżąco podczas wspólnych spotkań. Ich realizacja zależy od zaangażowania uczestników w ich przygotowanie.

 

Ożarowski Klub Mam jest dofinansowany z budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki.

 

I. Zasady należenia do OKM i opłat członkowskich

 • Zajęcia Ożarowskiego Klubu Mam skierowane są do mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki.

 •  Osoby, które chcą należeć do OKM, na wstępie wypełniają formularz zgłoszeniowy dostępny w siedzibie Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” przy ulicy Poznańskiej 292 w Ożarowie Mazowiecki oraz składają odpowiednie dokumenty potwierdzające, że są podatnikami Gminy Ożarów Mazowiecki (zaświadczenie o rozliczaniu podatku w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Ożarów Mazowiecki).

 • Uczestnictwo w spotkaniach OKM podlega opłacie członkowskiej w trybie miesięcznym. Ustala się opłatę miesięczną w wysokości 50 złotych. Opłata ta nie jest opłatą za spotkania zorganizowane („Gordonki”, „Zmysłowianki’ itp.) lecz stałą opłatą członkowską, niezależną od liczby zajęć, w których wzięli udział uczestnicy w danym miesiącu. Każdy po wniesieniu miesięcznej opłaty ma prawo korzystać ze wszystkich aktywności OKM. Opłatę uiszczamy przelewem do 10. dnia każdego miesiąca.

 • Opłata członkowska nie przechodzi na kolejny miesiąc bez względu na przyczynę. Natomiast zajęcia odwołane z powodu nieobecności prowadzącego bądź innych przyczyn zależnych od Domu Kultury będą odpracowywane w innym terminie podanym przez instruktorów.

 • Nie ma możliwości należenia do OKM i nieuiszczania opłaty członkowskiej. Opłata członkowska może być nieuiszczona w danym miesiącu tylko na podstawie zgłoszenia mailowego na adres: cisprzyparku@gmail.com, wysłanego nie później niż do 10. dnia miesiąca, którego dotyczy.

 • Osoby spoza Gminy mogą uczestniczyć w zajęciach tylko jeśli są wolne miejsca. Uczestnictwo w spotkaniach OKM dla osób spoza Gminy Ożarów Mazowiecki podlega opłacie członkowskiej w wysokości 80 złotych/ miesięcznie.

 • Opłatę członkowską należy uiścić w systemie Strefa zajęć (kliknij). Po zalogowaniu do systemu należy wyszukać zajęcia "Ożarowski Klub Mam" (kliknij). Osoby, które są podatnikami Gminy Ożarów Mazowiecki i/lub posiadają Ożarowską Kartę Rodziny 3+ będą miały zaktualizowaną wysokość opłaty członkowskiej po okazaniu stosownych dokumentów. Wszyscy uczestnicy projektu Ożarowski Klub Mam zapisują się w systemie do jednej grupy o godz. 9:30. To, na którą godzinę będzie uczęszczało dziecko jest ustalane poza system razem z pracownikami CIS "Przy Parku".

 • W zajęciach uczestniczą rodzice (opiekunowie) razem z dzieckiem do 3 r.ż.

 • W zajęciach zorganizowanych może uczestniczyć maksymalnie 8 osób na grupę (dziecko oraz opiekun).

 •  O przyjęciu do konkretnej grupy na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. Pozostali chętni zostaną wpisani na listę rezerwową.

 • Zajęcia odbywają się w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. Poznańskiej 292 w Ożarowie Mazowieckim.

 • Osoby, które nie uczestniczą w spotkaniach, nie odpowiadają na próby kontaktu ze strony organizatora, nie uiszczają opłaty członkowskiej lub/i nie stosują się zasad zawartych w tym regulaminie zostaną usunięte z Ożarowskiego Klubu Mam.

 

II. Zasady obowiązujące podczas zajęć zorganizowanych („Gordonki”/„Zmysłowianki”)

 

 • Pracownicy przekazują komunikaty poprzez e-mail (cisprzyparku@gmail.com). Każda osoba zarejestrowana w OKM zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z pracownikami.

 • Drugim z kanałów informacji o działalności OKM jest zamknięta grupa utworzona na Facebook’u. Osoby, które należą do OKM po wysłaniu prośby o dołączenie do grupy są do niej dodawane. Administrator grupy zastrzega sobie prawo do aktualizacji takiej grupy na bieżąco. Osoby, które nie uczestniczą w spotkaniach zostaną usunięte z grupy.

 • Zajęcia zorganizowane odbywają się 1 raz w tygodniu, w dniach i godzinach ustalonych według grafiku Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” w Ożarowie Mazowieckim.

 • Zajęcia zorganizowane odbywają się z podziałem na grupy wiekowe. Ze względu na różne etapy rozwoju dzieci i dostosowane do nich zabawy edukacyjne, bardzo ważne jest, aby każde dziecko uczestniczyło w dedykowanej dla niego grupie wiekowej. Wszelkie zmiany są możliwe tylko po konsultacji z pracownikami.

 • Na zajęcia przychodzimy 5-10 minut przed zajęciami.

 • Na spotkania OKM opiekunowie przyprowadzają tylko zdrowe dzieci, aby uniknąć rozprzestrzeniania się chorób wirusowych.

 • Podczas zajęć dzieci przebywają na własnych kocykach.

 • Każdy opiekun uczestniczy w zajęciach z jednym dzieckiem.

 • Każdy opiekun osobiście dba o bezpieczeństwo swojego dziecka. Opiekunowie zwracają też uwagę na pozostałe dzieci i w miarę możliwości oraz potrzeb wspierają innych opiekunów w opiece nad nimi.

 • W czasie zajęć zorganizowanych ("Gordonki" i "Zmysłowianki") według zaleceń prowadzących, wszyscy opiekunowie aktywnie uczestniczą w zajęciach. Oznacza to, że nie prowadzą dialogów między sobą, ale śpiewają i pokazują razem z prowadzącymi, ponieważ na tym polega idea tych zajęć (dziecko uczy się poprzez obserwację dorosłych).

 • Każdy rodzic uczestniczący w zajęciach ma obowiązek czytelnego podpisania się na liście obecności swoim imieniem i nazwiskiem lub imieniem i nazwiskiem dziecka, jeśli jest jego opiekunem/ką w czasie zajęć.

 • Jeżeli dziecko uczestniczy w zajęciach razem z opiekunem, rodzic ma obowiązek napisać imię i nazwisko tej osoby na karcie zgłoszeniowej, w której wyraża zgodę na opiekę nad swoim dzieckiem w czasie zajęć OKM przez wskazaną przez siebie osobę.

 • Jeżeli ktoś nie może/nie chce uczestniczyć w zajęciach OKM w danym miesiącu, jest zobligowany, aby niezwłocznie to zgłosić do pracowników (najpóźniej do 10. dnia danego miesiąca).

 • Przed zajęciami Pracownik ma obowiązek sprawdzić temperaturę ciała uczestników zajęć oraz w razie jej podwyższonego stanu odmówić uczestnictwa w zajęciach. Uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk przed oraz po zajęciach.

 • W trakcie zajęć opiekunowie oraz prowadzący muszą przebywać w maseczkach ochronnych.

 

III. Zasady obowiązujące w CIS „Przy Parku”

 • Każdy z opiekunów dba o wyposażenie Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”. Każda zauważona usterka powinna być niezwłocznie zgłoszona do pracowników.

 • Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.

 •  Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik nadzorujący imprezę.

 • W pomieszczeniu CIS znajduje się kamera wizyjna. Urządzenie to nie utrwala zapisu audio-wideo podczas działalności OKM.

 • Podczas zajęć w celach popularyzacji OKM mogą być wykonywane zdjęcia oraz zapis audio-wizualny. Każda osoba biorąca udział w zajęciach wraz ze swoim dzieckiem wyraża zgodę na publikacje za pośrednictwem karty zgłoszeniowej.

 

IV. Pozostałe postanowienia

 • Dom Kultury „Uśmiech” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z zajęć w CIS w celach informacyjnych i promocyjnych związanych ze swoją działalnością. Dane Uczestników zajęć i imprez organizowanych przez Dom Kultury „Uśmiech” – CIS „Przy Parku” przetwarzane poprzez ich wykorzystywanie do wiadomości CIS oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych znajdują się na stronie: http://dkusmiech.eu w zakładce ‘Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Dom Kultury „Uśmiech”’.

 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zajęć decyzję podejmuje Dyrektor.

 

 

Regulamin z dnia 20.08.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ożarowski Klub Mam opiera się na współpracy Domu Kultury "Uśmiech" - CIS "Przy Parku" z mieszkańcami.

 

Program zajęć jest efektem wspólnych działań Domu Kultury "Uśmiech" - CIS "Przy Parku" i rodziców zaanagażowanych w działalność Klubu. Dom Kultury "Uśmiech" - CIS "Przy Parku" zaprasza rodziców na zorganizowane zajęcia w każdą środę rano z podziałem na grupy wiekowe.

 

 
W sezonie 2020/ 2021 zapraszamy na zajęcia zorganizowane "Gordonki" / "Zmysłowianki" (na zmianę) w każdą środę o:
 
godz. 9:30 - dzieci 6 msc - 12 msc (0,5 r.ż. - 1 r.ż.)
godz. 10:30 dzieci 13 msc - 19 msc (1 r.ż. - 1,5 r.ż.)
godz. 11:30 dzieci 20 msc - 36 msc  (1,5 r.ż. - 3 r.ż.)

 

 

 

 

 

Rodzaj i możliwość zorganizowania zajęć dodatkowych są ustalane podczas wspólnych spotkań z rodzicami. Ich realizacja zależy od zaangażowania uczestników w ich przygotowanie.

 

Uczestnictwo w zajęciach Ożarowskiego Klubu Mam łączy się ze stałą opłatą członkowską.

 

 

"Gordonki"

Zajęcia "umuzykalniające" dla dzieci od 6 miesiąca do 3 roku życia, wszechstronnie wspierające rozwój społeczny, poznawczy, ruchowy i rozwój mowy. Prowadzący bazują na naturalnej ciekawości dzieci i chęci poznawczej. Posiadają kwalifikacje, doświadczenie oraz doskonałą znajomość faz rozwojowych małego dziecka.

Zajęcia są prowadzone przez Akademię Baby Music Art.

 

 

"Zmysłowianki"

Zajęcia mają na celu pobudzanie i rozwijanie wszystkich zmysłów malucha. Opierają się na dostarczaniu odpowiednich bodźców (np. dźwięki, kostki lodu czy ćwiczenia ruchowe), które wspierają rozwój zmysłów.

Zajęcia są prowadzone przez Akademię Baby Bubbles podziałem na grupy wiekowe tak, dzięki czemu dzieci biorą udział w grach i zabawach optymalnie dopasowanych do etapu ich rozwoju.

Program zajęć dla starszej grupy jest rozszerzony o elementy pojęć matematycznych i zadania przygotowujące do przedszkola.

 

 

 

 

 

Gordonki

 

 

Zmysłowianki

 

 

Gordonki

 

 

Zmysłowianki