C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

Od 1 do 5 lipca bieżącego roku w godz. 10:00 - 12:00 zapraszamy na bezpłatną "Letnią Szkołę Przetrwania" dla młodzieży w wieku 10-14 lat.

 

Zajęcia będą poruszały cztery bloki tematyczne i grę terenową.

 

Zajęcia poprowadzi instruktor harcerski z Hufca ZHP Błonie Adam Acher.

 

 

 

Program:

 

I. Pierwsza pomoc:

 

1. Ocena stanu poszkodowanego – ćwiczenia

2. Wezwanie pomocy – ćwiczenia

3. Postępowanie z nieprzytomnym (pozycja boczna) – ćwiczenia

4. Resuscytacja dzieci i dorosłych, użycie AED - ćwiczenia

5. Postępowanie w najczęściej występujących stanach nagłych – symulacje ratownicze

6. Postępowanie w przypadku najczęściej spotykanych urazów – symulacje ratownicze.

 

Na czas zajęć zostaną zapewnione materiały dydaktyczne w postaci: manekinów dzieci i dorosłych, mat do ćwiczeń, treningowego AED, zestaw do pozoracji urazów i materiały opatrunkowe.

 

 

II. Budowa schronienia i rozpalanie ognia

 

1. Rozstawianie namiotu typu igloo

2. Wykorzystanie pałatek wojskowych do budowy schronu - schronienia

3. Rozstawianie tarpa – powszechnie stosowanego w survivalu i buszkrafcie

4. Stosowanie różnego rodzaju węzłów

5. Budowa i typy ognisk

6. Rozpalanie ognia przy pomocy krzesiwa.

Na czas zajęć zostaną zapewnione materiały w postaci: namiotu, pałatek, tarpy, liny do nauki węzłów i krzesiwa.

 

 

III. Przyrządzanie posiłku w plenerze

 

1. Użycie kuchenki gazowej

2. Użycie kuchenki spirytusowej

3. Użycie kuchenki na kostki

4. Użycie kuchenki huboka

5. Budowa filtra do wody

6. Przygotowanie herbaty i kuskusa.

Na czas zajęć zostaną zapewnione materiały w postaci: różnego rodzaju kuchenki, produkty na posiłek i materiały do budowy filtra.

 

 

IV. Orientacja w terenie i łączność radiowa

 

1. Czytanie mapy

2. Odnajdowanie kierunków  świata w terenie

3. Gra azymutowa

4. Zasady łączności radiowej.

Na czas zajęć zostaną zapewnione materiały w postaci: map, kompasów i krótkofalówek

 

 

V. Gra podsumowująca zajęcia.

 

 

 

 

 

 

Letnia Szkoła Przetrwania

13 czerwca 2019

Regulamin projektu Lato z „Uśmiechem” 2019 – Letnia Szkoła Przetrwania  w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

 

I. SŁOWNICZEK
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

Letnia Szkoła Przetrwania  – nazwa warsztatów, które odbędą się w dniach 01-05.07.2019 w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
Dyrektor – Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”

Pracownik – pracownika Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń Pracownika CIS „Przy Parku”.

Instruktor – osoba prowadząca zajęcia
 

II. ZASADY, MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ I IMPREZ
1. Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajęć są Pracownicy CIS oraz Instruktor.
2.
W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie CIS.
3. Osoby poniżej 16 roku życia powinny przebywać pod opieką opiekunów. Uczestnictwo oraz przebywanie osób poniżej 16 roku życia w CIS bez opiekunów możliwe jest jedynie w przypadku pisemnej zgody opiekuna, dostarczonej z własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się w siedzibie CIS.

4. W zajęciach może wziąć udział maksymalnie 15 osób w wieku 10-14 lat. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, wszystkie chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.

5. Zajęcia są prowadzone przez Instruktora, który ma prawo zawiesić uczestnika zajęć w przypadku naruszenia przez taką osobą regulaminu.
6. Podczas Letniej Szkoły Przetrwania dzieci samodzielnie wykonują zadania zawarte w programie dostępnym na stronie
www.ciprzyparku.pl (np. rozpalanie ognia, posługiwanie się narzędziami lub inne zadania przygotowane przez Instruktora) oraz poruszają się samodzielnie po Parku Ołtarzewskim w trakcie gry terenowej.

7. Prowadzący zapewnia wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć. W przypadku uszkodzenia mienia przez uczestnika, rodzic/opiekun ponosi koszty materialne.

8. Program projektu Lato z „Uśmiechem” 2019 – Letnia Szkoła Przetrwania jest realizowany w CIS
w okresie 01-04.07.19 w godzinach 10:00 – 12:00 oraz w dniu 05.07.2019 r. w godzinach 10:00-13:00 (godzina zakończenia gry terenowej do potwierdzenia).

 

III. WYPOSAŻENIE SALI, W KTÓREJ SĄ ORGANIZOWANE ZAJĘCIA
1. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody Instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek CIS.
2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.
3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada Instruktor prowadzący zajęcia lub Pracownik CIS nadzorujący imprezę.
4. W pomieszczeniach CIS znajduje się kamera wizyjna. Urządzenie to nie rejestruje zapisu audio-wideo.
5. W sytuacjach łamania regulaminu, traci się możliwość korzystania z wyposażenia, pomieszczeń CIS oraz uczestnictwa w warsztatach.

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Każda osoba, która dokonała rejestracji w ramach warsztatów zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z CIS i w miarę możliwości potwierdza lub odwołuje swoją obecność na spotkaniach. Głównie ma to na celu taką organizację, aby skompletować odpowiednio grupę i zapewnić najlepszy komfort spotkań.
2. Dom Kultury „Uśmiech” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z zajęć w CIS w celach informacyjnych i promocyjnych związanych ze swoją działalnością. Dane Uczestników zajęć i imprez organizowanych przez Dom Kultury „Uśmiech” – CIS „Przy Parku” przetwarzane poprzez ich wykorzystywanie do wiadomości CIS oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych znajdują się na stronie: http://dkusmiech.eu w zakładce ‘Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Dom Kultury „Uśmiech”’.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zajęć decyzję podejmuje Dyrektor.

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!