24 stycznia 2020

 C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

PROGRAM WARSZTATÓW:

 

Uczestnicy przez pięć dni będą samodzielnie  wykonywali pełną stylizacje z materiałów recyklingowych, takich jak makulatura, tkanin i odzieży używanej, papieru i folii a także innych przedmiotów, którym można nadać drugie życie. Ostatniego dnia uczestnicy wezmą udział w sesji zdjęciowej w gotowych stylizacjach.

 

Prosimy o przygotowanie co najmniej jednej sztuki odzieży, którą chcemy przerobić (np. t-shirt), zachęcamy do przyniesienia materiałów potrzebnych do renowacji odzieży takich jak: koraliki, guziki, ścinki materiałów, itp.

 

Dzień 1 (poniedziałek)

 

Godz. 12:30-15:30

 

- Wprowadzenie do zajęć,

- Zapoznanie się z materiałami recyklingowymi,

- Projekt stylizacji.

 

Dzień 2 i 3 (wtorek i środa)

 

Wtorek godz. 12:30-15:30

Środa godz. 14:00-17:00

 

- Realizacja projektu stylizacji.

 

Dzień 4 (czwartek)

 

Godz. 12:30-15:30

 

- Robienie dodatków do stylizacji,

- Tworzenie scenografii do sesji         zdjęciowej.

 

Dzień 5 (piątek)

 

Godz. 12:30-15:30

 

- WIELKI FINAŁ 

Sesja zdjęciowa w gotowych    stylizacjach.

 

 

 

 

 

Ferie z "Uśmiechem" 2020 - Warsztaty  z Ekostylizacji

Regulamin projektu Ferie z „Uśmiechem” 2020 – warsztaty z Ekostylizacji  w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

I. SŁOWNICZEK
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

Warsztaty z Ekostylizacji – nazwa warsztatów, które odbędą się w dniach 10.02-14.02.2020 r.

 w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
Dyrektor – Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”

Pracownik – pracownik Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń Pracownika CIS „Przy Parku”.

 

II. ZASADY, MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ I IMPREZ
1. Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajęć są Pracownicy CIS.
2.
W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby w wieku 12-16 lat zapisane jako uczestnicy za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie CIS.
3. Osoby poniżej 16 roku życia powinny przebywać pod opieką opiekunów. Uczestnictwo oraz przebywanie osób poniżej 16 roku życia w CIS bez opiekunów możliwe jest jedynie w przypadku pisemnej zgody opiekuna, dostarczonej z własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się w siedzibie CIS.

4. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 12 osób. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, wszystkie chętne osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.

5. Zajęcia są prowadzone przez instruktorów, którzy mają prawo zawiesić uczestnika zajęć

w przypadku naruszenia przez taką osobę regulaminu.
6. Podczas warsztatów z Ekostylizacji uczestnicy
przez pięć dni będą wykonywali pełną stylizację

z materiałów recyklingowych.

7. Prowadzący zapewnia wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia warsztatów.

 W przypadku uszkodzenia mienia przez uczestnika, rodzic/opiekun ponosi koszty materialne.

8. Program projektu Ferie z „Uśmiechem” – warsztaty z Ekostylizacji  jest realizowany w CIS

w okresie 10.02-14.02.20 r. w godzinach podanych na stronie www.cisprzyparku.pl

 

III. WYPOSAŻENIE SALI, W KTÓREJ ORGANIZOWANE SĄ WARSZTATY
1. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek CIS.
2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.
3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik CIS nadzorujący imprezę.
4. W pomieszczeniach CIS znajduje się kamera wizyjna. Urządzenie to nie rejestruje zapisu audio-wideo.
5. W sytuacjach łamania regulaminu, traci się możliwość korzystania z wyposażenia, pomieszczeń CIS oraz uczestnictwa w warsztatach.

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Każda osoba, która dokonała rejestracji w ramach warsztatów zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z CIS i w miarę możliwości potwierdza lub odwołuje swoją obecność na spotkaniach. Głównie ma to na celu taką organizację, aby skompletować odpowiednio grupę i zapewnić najlepszy komfort spotkań.
2. Dom Kultury „Uśmiech” zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z zajęć w CIS w celach informacyjnych i promocyjnych związanych ze swoją działalnością. Dane Uczestników zajęć i imprez organizowanych przez Dom Kultury „Uśmiech” – CIS „Przy Parku” przetwarzane poprzez ich wykorzystywanie do wiadomości CIS oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych znajdują się na stronie: http://dkusmiech.eu w zakładce ‘Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Dom Kultury „Uśmiech”’.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zajęć decyzję podejmuje Dyrektor.

 

 

 

 

PROWADZĄCA:

 

Ewa Kamińska- Absolwentka Technikum Odzieżowego z tytułem "Technik technologii odzieży".

Obecnie studentka  Akademii Pedagogiki Specjalnej, na wydziale Kolegium Edukacji Artystycznej.