C E N T R U M   I N I C J A T Y W   S P O Ł E C Z N Y C H  

"P r z y   P a r k u"

 

Szachy

 

16 marca 2017

Program warsztatów

 

 

1. dzień - Pisanie i redagowanie artykułów (godz. 12:15-15:15)

2. dzień - Wystąpienia publiczne i przed kamerą (godz. 12:15-15:15)

3. dzień - Jak promować się w Internecie (kanały social media- Facebook, Instagram, itp. i portale internetowe) (godz. 12:15-15:15)

4. dzień - Złożenie mini gazetki z warsztatów (godz. 12:15-15:15)

5. dzień - Jak przeprowadzać wywiad (przygotowanie do wielkiego finału), (od godz. 15:00)

                 godz.17:00 - Wielki Finał

 

 

Obowiązują zapisy.

Ilość miejsc ograniczona.

 

 

Szczegółowe informacje o zapisach:

cisprzyparku@gmail.com

22 292 61 61

Regulamin

 

Regulamin Warsztatów dziennikarskich z Konradem Fado w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”

I. SŁOWNICZEK
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
CIS – Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
Warsztaty dziennikarskie – nazwa warsztatów, które odbywać się będzie w dniach 10.07-14.07.2017 w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
Dyrektor – Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech”
Organizator – Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku”
Wszystkich uczestników zajęć i imprez obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć i imprez obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika CIS.

 

II. ZASADY, MIEJSCE ORAZ CZAS ZAJĘĆ I IMPREZ
1. Osobami wyznaczonymi do koordynowania zajęć są pracownicy CIS.
2. Osoby poniżej 16 roku życia powinny przebywać pod opieką opiekunów. Uczestnictwo oraz przebywanie osób poniżej 16 roku życia w CIS bez opiekunów możliwe jest jedynie w przypadku pisemnej zgody opiekuna, dostarczonej z własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się w siedzibie CIS.
3. Zajęcia są prowadzone przez instruktorów, którzy mają prawo zawiesić uczestnika zajęć w przypadku naruszenia przez taką osobę regulaminów.
4. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie CIS.

5. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

6. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 15 osób. Pozostałe chętne osoby zostaną zapisane na listę rezerwową i będą mogły wziąć udział w warsztatach tylko jeśli zwolnią się miejsca.
7. Program warsztatów dziennikarskich jest realizowany w CIS w okresie 10.07-14.07.2017.

8. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zajęć decyzję podejmuje Dyrektor.
9. Zajęcia i imprezy odbywają się wyłącznie w wyznaczonym przez Instruktora miejscu, w godzinach pracy CIS.
10. Czas zajęć i imprez ustalony jest na podstawie terminarza przygotowanego przez pracowników CIS, który dostępny jest na stronie www.cisprzyparku.pl.
11. Zabrania się przebywania na terenie CIS osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
12. Na terenie CIS obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.

 

III. WYPOSAŻENIE PRACOWNI I SAL, W KTÓRYCH ORGANIZOWANE SĄ WARSZTATY
1. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni lub sali poza budynek CIS.
2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.
3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik CIS nadzorujący imprezę.
4. W pomieszczeniach CIS znajduje się kamera wizyjna. Urządzenie to nie rejestruje zapisu audio-wideo.
5. W sytuacjach łamania regulaminu, poszczególne osoby tracą możliwość korzystania z wyposażenia oraz pomieszczeń CIS oraz uczestnictwa w warsztatach.

 

IV. INFORMACJE DODATKOWE
1. Każda osoba, która dokonała rejestracji w ramach warsztatów dziennikarskich zobowiązuje się do utrzymywania kontaktu z CIS i w miarę możliwości potwierdza lub odwołuje swoją obecność na spotkaniach. Głównie ma to na celu taką organizację, aby skompletować odpowiednio grupę i zapewnić najlepszy komfort spotkań.
2. Podczas spotkań w celach popularyzacji CIS wykonywane są zdjęcia oraz zapis audio-wizualny. Każda osoba biorąca udział w zajęciach wyraża jednocześnie zgodę na publikacje wizerunku.

 

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. CIS zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych ze swoją działalnością. Uczestnicy zajęć i imprez organizowanych przez CIS wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości CIS oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).